Narystė

NARYSTĖ ASOCIACIJOJE

LKKA Įstatų IV skyrius

Þ    Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, esantys krikščioniškos bendruomenės ar bendrijos nariais pagal patvirtintą jų įstatuose tvarką ne mažiau kaip 3 (trejus) metus ir turintys rašytinę krikščioniškos religinės bendruomenės ar bendrijos rekomendaciją.

Þ    Asociacijos nariai skirstomi į kalėjimų kapelionus ir kalėjimų patarnautojus.

Þ    Tikruoju nariu kapelionu kalėjimų patarnautojas gali tapti turėdamas religinės bendruomenės ar bendrijos deleguoto patarnautojo nario stažą LKKA ne trumpesnį kaip 1 (vieneri) metai (bandomasis laikotarpis). Pasibaigus bandomojo laikotarpio terminui, sekančiame numatytame tarybos posėdyje yra svarstoma kalėjimų patarnautojo kandidatūra. Posėdyje taip pat dalyvauja kalėjimų kapelionas, tarybos sprendimu atsakingas už kandidatuojančio asmens apmokymą, kuris apžvelgia ir įvertina patarnautojo veiklą.

Þ    Esant teigiamam kalėjimų patarnautojo veiklos bandomojo laikotarpio metu įvertinimui, patarnautojas patvirtinamas kalėjimų kapelionu. Jei patarnautojo veiklos rezultatai yra tobulintini, Asociacijos taryba pratęsia bandomojo laikotarpio terminą.

Þ    Jei bandomojo laikotarpio metu kalėjimų patarnautojui yra taikyta drausminės priemonė įspėjimas ir asmuo vėl pažeidė įstatų 24.1.–24.3. punktuose įtvirtintus reikalavimus, pasibaigus paskirtajam terminui tarybos sprendimu jo narystė LKKA sustabdoma 23.3. bei 24 punktuose numatytais pagrindais ir tvarka.

Þ    LKKA kalėjimų kapeliono statusas gali būti suteiktas krikščioniškos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkui (nariui), neturinčiam 14 punkte numatyto Asociacijos nario stažo, tačiau turinčiam 3 (trijų) metų sielovados darbo patirtį Lietuvos ar užsienio valstybių įkalinimo įstaigose.

Þ    Krikščioniškos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkui (nariui), neturinčiam 12 punkte numatyto Asociacijos nario stažo, tačiau turinčiam 1 (vienerių) metų sielovados darbo patirtį Lietuvos ar užsienio valstybių įkalinimo įstaigose, LKKA kalėjimų kapeliono statusas gali būti suteiktas, jei:

Þ           pateikia Lietuvos krikščioniškos religinės bendruomenės ar bendrijos liudijimą arba pažymą, patvirtinančią, kad kandidatas turi šios bendruomenės ar bendrijos vyresniojo, religinio patarnautojo (ordinuotas, palaimintas įšventintas) statusą;

Þ           turi Lietuvos ar užsienio valstybės švietimo įstaigos suteiktą teologinį išsilavinimą;

Þ           turi Lietuvoje ar užsienio valstybėje veikiančios krikščioniškos religinės bendruomenės ar bendrijos suteiktą teologinį išsilavinimą (baigus Biblijos mokyklas, Tarnystės mokyklas ir pan.).

Þ    Asociacijos nariai registruojami narių registre, nurodant jų vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, narystės Asociacijoje atsiradimo, pasibaigimo, patvirtinimo kalėjimų kapelionu datą. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių registras. Su šiuo registru turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

Þ    Asociacijos narių registrą tvarko Asociacijos vadovas. Šis dokumentas turi būti prieinamas kiekvienam nariui.

Þ    Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos, parašęs raštišką prašymą ir atsiskaitęs tarybai už jam duotą naudotis Asociacijos turtą. Asociacijos narys gali laikinai sustabdyti savo narystę, raštu pranešęs apie tai Asociacijos tarybai.

Jei norėtumėte užduoti klausimus apie narystę Asociacijoje, kreipkitės: čia >>>